شبيه ساز نبرد برای تراویان

مهاجم

رومی ها
توتن ها
گول ها

مدافع

رومی ها
توتن ها
گول ها
طبیعت

نوع حمله

عادی
نتيجه حمله ها