محاسبگر ساده

جهان :
هدف ها
نام هدف ورود مختصات روز ورود زمان ورود  
X Y h:m:s  

دهکده های شما
مختصات هدف توضیح سرباز *** تی اس تاخیر مسافت مدت مدت راه اندازی    
X Y s         حمله

بازيکن :
اتحاد : اخطار! ممکن است برای اتحاد های بزرک مدت زیادی طول بکشد


***

*** اگر لشکر شما از سربازان مختلفی تشکیل شده، شما باید کندترین آنها را وارد کنید.
*** If all the data display in the column under Excel, go to : Data -> Convert...
Then click on 'Next', check the 'comma' box then click on 'Done'.