کارگزار | دورهای تمام شده | كشورها | TravianToolbox
اسم جمعيت نسخه شروع بازی  نقشه   فهرست ها   طرح نبرد   جستجو مستعمرات   آمار ها 
جهان ts62 com 54 868 040 http://ts62.travian.com T4 17/10/28 نقشه فهرست ها طرح نبرد جستجو مستعمرات آمار ها