کارگزار | دورهای تمام شده | كشورها | TravianToolbox

آمار هر جهان

جهان
http://ts19.travian.cz
شروع بازی 05/09/2017
آمار بازيكنان
بازيكن ها 0
دهكده ها 0
جمعيت جهان
جمعيت متوسط دهكده هر بازيكن ???
جمعيت متوسط هر دهكده ???
جمعيت متوسط هر بازيكن ???
آماز اتحاد ها
اتحاد ها 0
جمعيت متوسط هر اتحاد ???
میانگین تعداد بازی کنان در اتحاد ???

قبيله ها