کارگزار | دورهای تمام شده | كشورها | TravianToolbox
آمار جعبه ابزار تراويان
شماره هر سرور 241
شماره هر امضا 44496
شماره هر بنر 35684
شماره هر كاربر 141327
شماره هر اخبار 1105042
گزارش روزانه اتحاد 3906
گزارش هفتگی اتحاد 3134
گزارش ماهانه اتحاد 112
مجموع جمعيت 14 099 189
زبان 34


Technique Statistics
Database size 32.2 Go
Code files 644