کارگزار | دورهای تمام شده | كشورها | TravianToolbox
اسم جمعيت نسخه شروع بازی  نقشه   فهرست ها   طرح نبرد   جستجو مستعمرات   آمار ها