محاسبگرها و ابزار برای تراویان


  حسابگر توصيف
مسافت Very useful for synchronisation, this tool gives you the distance, the length and the date and time on which you should launch your troops depending of their type and your coordinates. It allows to avoid long and complicated formulas.
امتياز فرهنگی اين ابزار به شما اجازه می دهد كه بدانيد تا چه اندازه نياز به امتياز فرهنگی برای تاسيس كردن يك دهكده جديد نياز داريد يا شما می توانيد بدانيد با امتياز فرهنگی كه داريد به چند تا دهكده می توانيد دسترسی داشته باشيد
قهرمان
ساختمان این ابزار به شما اجازه می دهد که هزینه و مدت ساخت هر ساختمان را محاسبه کنید.
مسافت این ابزار شمارا قادر می سازد تا تخمین بزنید کدام نوع از سرباز در لشکری که به شما حمله می کند، وجود دارد. مختصاد دهکده محاجم و دهکده خود را وارد کنید. سپس جمعیت محاجم و مدت زمانی که لشکریان در راه رسیدن به دهکده شما هستند، را وارد کنید. سربازی که سبز نشان داده شده اند، سریعترین سربازی است که در لشکر موجود است. سربازانی که قرمز نشان داده شده اند، نمی توانند درلشکر موجود باشند. سربازانی که نارنجی نشان داده شده اند، احتمالا در لشکر وجود دارند، اگر فروا حمله نکرده باشد.
سربازان