مقایسه سربازان تراویان


قبيله :
واحدهای منابع :


 اسم قيمت
مقصد سرعت ظرفیت ارزش مبارزه کيفيت/قيمت کيفيت/نگهدارى کردن  
Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie Valeur d'attaque Défense infanterie Défense cavalerie
peuple گرزدار
250
1 7 60 40 20 5 16 8 2 40 20 5
peuple تبرزن
490
1 6 50 60 30 30 12.24 6.12 6.12 60 30 30
peuple شمشیرزن
535
1 6 45 65 35 20 12.15 6.54 3.74 65 35 20
peuple شمشیرزن
600
1 7 50 70 40 25 11.67 6.67 4.17 70 40 25
peuple شوالیه توتن
1525
3 9 80 150 50 75 9.84 3.28 4.92 50 16.67 25
peuple سرباز لژيون
440
1 6 40 40 35 50 9.09 7.95 11.36 40 35 50
peuple شوالیه
1410
3 14 100 120 65 50 8.51 4.61 3.55 40 21.67 16.67
peuple شوالیه سزار
2170
4 10 70 180 80 105 8.29 3.69 4.84 45 20 26.25
peuple رعد
1090
2 19 75 90 25 40 8.26 2.29 3.67 45 12.5 20
peuple شوالیه گول
1965
3 13 65 140 50 165 7.12 2.54 8.4 46.67 16.67 55
peuple محافظ
460
1 5 20 30 65 35 6.52 14.13 7.61 30 65 35
peuple دلاور
1005
2 10 110 55 100 40 5.47 9.95 3.98 27.5 50 20
peuple سرباز پیاده
315
1 7 35 15 40 50 4.76 12.7 15.87 15 40 50
peuple کاهن سواره
1090
2 16 35 45 115 55 4.13 10.55 5.05 22.5 57.5 27.5
peuple دژکوب
1720
3 4 0 65 30 80 3.78 1.74 4.65 21.67 10 26.67
peuple دژکوب
1830
3 4 0 60 30 75 3.28 1.64 4.1 20 10 25
peuple نیزه دار
340
1 7 40 10 35 60 2.94 10.29 17.65 10 35 60
peuple دژکوب
1910
3 4 0 50 30 105 2.62 1.57 5.5 16.67 10 35
peuple منجنیق آتشین
2990
6 3 0 75 60 10 2.51 2.01 0.33 12.5 10 1.67
peuple منجنیق
3130
6 3 0 70 45 10 2.24 1.44 0.32 11.67 7.5 1.67
peuple منجنیق
2760
6 3 0 50 60 10 1.81 2.17 0.36 8.33 10 1.67
peuple مهاجر
25000
1 5 3000 10 80 80 0.04 0.32 0.32 10 80 80
peuple سناتور
140450
5 4 0 50 40 30 0.04 0.03 0.02 10 8 6
peuple رئیس
114300
4 4 0 40 60 40 0.03 0.05 0.03 10 15 10
peuple رئيس قبیله
144650
4 5 0 40 50 50 0.03 0.03 0.03 10 12.5 12.5
peuple خبرچین
360
2 16 0 0 20 10 0 5.56 2.78 0 10 5
peuple جاسوس
360
1 9 0 0 10 5 0 2.78 1.39 0 10 5
peuple جاسوس
380
2 17 0 0 20 10 0 5.26 2.63 0 10 5
peuple مهاجر
22700
1 5 3000 0 80 80 0 0.35 0.35 0 80 80
peuple مهاجر
23800
1 5 3000 0 80 80 0 0.34 0.34 0 80 80