רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים

חזרה לתיאור הברית

evolution des points de tous les membres de l alliance

חזרה לתיאור הברית