רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן Ratatouille
שבט Germains
ברית {TrIaD}
תושבים 99951
דרגה 15
מספר כפרים 105
ממוצע 951.91
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
RAT 2- IsabEllHa 30 / 43 1090
RAT 1-2 MBDev 15 / 41 1088
RAT 3-1 FAtaliePas 46 / 53 1082
RAT 1-1 CHEIros 7 / 33 1082
RAT 2- JHeIssEy 25 / 41 1079
RAT 2- DivHiEnIty 43 / 44 1078
RAT 1-2 MHalEyssia 16 / 42 1078
RAT 2- FElHicIa 44 / 44 1078
RAT 1-1 CHycloIpE 6 / 33 1075
RAT 3-1 FEstonHie 47 / 55 1074
RAT 1-3 SHEilIa 17 / 21 1074
RAT 3-1 FEHnix 42 / 53 1074
RAT 3-2 EspHagnE 46 / 69 1074
RAT 4 ZaHuRa 5 / -77 1073
RAT 3-3 GHEorgia 41 / 73 1073
RAT 1-2 M-MHelIE 18 / 50 1071
RAT 3-1 FlHaviEa 45 / 57 1068
RAT 1-1 K-MHEIy 7 / 46 1065
RAT 1-2 MIrHabElle 15 / 42 1065
RAT 3-1 FabHEllia 41 / 53 1063
RAT 3-3 GNEHw 51 / 70 1062
RAT 3-2 FrHaboisE 44 / 62 1061
RAT 3-2 CEarHisma 37 / 67 1061
RAT 2- FanyPas 40 / 46 1061
RAT 1-2 MiEmIHy 17 / 42 1060
RAT 3-2 CHristiEna 38 / 67 1058
RAT 1-2 IGimly Arès 19 / 34 1058
RAT 3-1 FlHoryE 45 / 58 1057
RAT 1-3 SopHIE 16 / 21 1055
RAT 3-3 GHinaE 41 / 72 1054
RAT 3-2 FrHaisE 46 / 65 1054
RAT 1-2 AzMuriellePa 13 / 39 1053
RAT 1-2 ItsHukIE 20 / 34 1053
RAT 4 Yop cHity 25 / -79 1050
RAT 3-2 GrècHE 45 / 69 1050
RAT 1-2 LHaIurEy 13 / 32 1047
RAT 2- IrHEnaI 29 / 43 1047
RAT 3-3 GNHépalE 42 / 72 1047
RAT 2- Iumah 37 / 33 1044
RAT 4 XenHia 37 / -62 1044
RAT 1-1 CHeIrbère 3 / 34 1042
RAT 2- IsiHsDev 30 / 42 1037
RAT 1-2 MonIcHa 17 / 43 1032
RAT 2- ErEIkHa 43 / 45 1032
RAT 1-1 LeTaxi 7 / 30 1030
RAT 3-1 FrHancE 45 / 55 1025
RAT 3-3 GazHellya 59 / 60 1024
RAT 3-1 FElicitHy 41 / 54 1023
RAT 1-3 StHEffiB 17 / 20 1021
RAT 3-2 FrHatellia 40 / 62 1020
RAT 3-1 FelinHaEDev 39 / 55 1018
RAT 4 VHenusBDev 34 / -59 1012
RAT 3-3 Xen 50 / 44 1008
RAT 5 ResurrectionAr -22 / -13 1005
RAT 4 VolcanoB 16 / -71 1003
RAT 3-3 N Xen 2 52 / 47 996
RAT 3-3 Rejome 53 / 46 993
RAT 3-3 GNéHalBDev 55 / 52 988
RAT 1-2 LucyHDev 10 / 35 986
RAT 2- IzukoHE 34 / 39 983
RAT 1-1 Le Grand Dôm 7 / 28 982
RAT 3-1 FHioEna 40 / 55 981
RAT 1-1 AzHEsBIa 8 / 39 981
RAT 1-1 AzKaoriPas 6 / 39 975
RAT 1-1 AzKaEHelI 5 / 39 974
RAT 5 AmnesiaAr -26 / -11 961
RAT 5 RedemptionA -22 / -16 959
RAT 1-2 MDDev 14 / 42 947
RAT 1-1 L Merci 8 / 30 945
RAT 1-2 MADev 16 / 43 943
RAT 1-2 MCDev 14 / 41 943
RAT 1-3 ZDamas 20 / 37 940
RAT 1-1 Le Rôdeur 6 / 30 933
RAT 2- ArgosC 37 / 41 929
RAT 5 EnferAr -23 / -9 928
RAT 1-1 Le cosaques 9 / 30 924
RAT 2- AtHEnaC 31 / 40 923
RAT 3-2 FHindusCDev 46 / 63 922
RAT 1-1 AzKiaraPas 9 / 39 919
RAT 1-1 AzKImHiE 7 / 38 916
RAT 2- Iacation Isla 32 / 39 908
RAT 1-1 ArmagedonC 8 / 40 908
RAT 3-2 FinlHandEC 48 / 68 904
RAT 2- IoriCDev 35 / 35 899
RAT 1-3 Zer 20 / 36 872
RAT 5 Alesia -20 / -13 866
RAT 5 ZloloA -23 / -7 841
RAT 3-3 N Manuli X 55 / 26 825
RAT 2-1 Csanglant 29 / 34 801
RAT 1-2 LzZzZzzz 11 / 33 798
RAT 5 Damnation -21 / -12 796
RAT 2-1 coeur 28 / 35 794
RAT 2-1 Merci 29 / 35 754
RAT 5 Zahor -21 / -13 704
RAT 1-2 LKacha Gorod 14 / 36 662
RAT 5 ZzZz -22 / -7 654
RAT 5 ZzoneAr -18 / -12 634
RAT 2-1 tripes 28 / 36 633
RAT 1-3 ZJerusalem 23 / 33 627
RAT 1-1 LeZz 7 / 32 625
RAT 2-1 Doctor 27 / 35 570
RAT 1-1 LzZzZ 6 / 32 567
RAT 2- IRaziel 36 / 33 559
RAT 5 Zilo -16 / -5 515
RAT 1- Mechant 0 / 50 452
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement