Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List


Selepas
  Nama Number of players Nb of villages Avg. pop. Populasi % pop Id
1 *SiYAH* 8 63 5725.88 45807 0.24 % 3500
2 SİYAH® 6 49 6336.5 38019 0.2 % 5448
3 Siyah ! 4 27 2907 11628 0.06 % 7701
4 SSSİYAHH 1 8 5979 5979 0.03 % 13141
5 SiY@Hi 1 11 4194 4194 0.02 % 4807
6 S-SİYAH 2 9 1887 3774 0.02 % 10050
7 RÜZGAR 2 6 1269 2538 0.01 % 865
8 TSK&C6 1 4 1667 1667 0.01 % 8537
9 BOMBA 1 2 1577 1577 0.01 % 15792
10 S!y@H68™ 1 2 1434 1434 0.01 % 15193
11 aleph** 1 2 888 888 0 % 16439
12 KIYAMET 1 1 365 365 0 % 12348
13 S.D 1 1 222 222 0 % 14211
14 R.O.M.A. 1 1 213 213 0 % 5893
15 NoName 1 1 149 149 0 % 4998
16 kanka 1 1 112 112 0 % 7723
17 RED-DOST 1 1 89 89 0 % 4151
18 asmalı2 1 1 84 84 0 % 15589
19 TSK&C9 1 1 65 65 0 % 8018
Selepas