Lista igralcev | Lista alians | Lista naselij | Lista dogodkov


Preglej listo s spemembe imena
ØRC
23/06/2007Naselje prevzeto : Tinilite by eorl of rohan
23/06/2007Prevzete vasi : S Brad Pitt IIo by Celdur
23/06/2007Prevzete vasi : F -Lapin 1 by splashis
23/06/2007Prevzete vasi : LODM1 by eiztheir
23/06/2007Prevzete vasi : LODM3 by eiztheir
23/06/2007Prevzete vasi : -Dream g.I- by Dreamwave
21/06/2007Naselje prevzeto : {72} µ*RävênRävê*µ by dodkk
21/06/2007Naselje ustvarjeno : KDK_folon (bonn) by Antivirus
21/06/2007Naselje prevzeto : Byzance by Gourou_Vodka
21/06/2007Naselje prevzeto : Le village de Silas by sobaka
21/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by xobic
21/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by xobic
21/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by xobic
21/06/2007Naselje prevzeto : Evole by Gerard Lambert
21/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by xobic
21/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by xobic
21/06/2007Naselje prevzeto : {71}**¿T3cktøn!k?** by dodkk
21/06/2007Naselje prevzeto : v.d aire line by sobaka
21/06/2007Prevzete vasi : F -lapin rose3 by splashis
21/06/2007Prevzete vasi : F -Lo que paso by splashis
21/06/2007Prevzete vasi : Acid by Choumchoum
21/06/2007Prevzete vasi : F -Acidiania by splashis
21/06/2007Prevzete vasi : Acid1 by eiztheir
21/06/2007Prevzete vasi : (09) by Samael
21/06/2007Prevzete vasi : G1.Haheuiah by GLADIATOURIX
20/06/2007Naselje prevzeto : {70}-~*BäKä*~- by dodkk
20/06/2007Naselje prevzeto : Phalompe by Gourou_Vodka
20/06/2007Prevzete vasi : Temisky2 D by pitboule
20/06/2007Prevzete vasi : Vallée 5 by xobic
19/06/2007Naselje prevzeto : GoriinThorp by kaiser sauze
19/06/2007Naselje ustvarjeno : Vallée 4 by xobic
19/06/2007Naselje ustvarjeno : Vallée 5 by xobic
19/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by xobic
19/06/2007Prevzete vasi : F -lapin rose by splashis
19/06/2007Prevzete vasi : (08) by Samael
19/06/2007Prevzete vasi : [74] Ajaccio™ by brave mec
19/06/2007Prevzete vasi : F -2.1 all shake by splashis
19/06/2007Prevzete vasi : Hømmage à Gøul by nicoulas
17/06/2007Naselje prevzeto : -= Atlas =- by imusam
17/06/2007Naselje ustvarjeno : -18 ^^ by Gourou_Vodka
17/06/2007Naselje ustvarjeno : 1 by Gourou_Vodka
17/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Gourou_Vodka
17/06/2007Naselje ustvarjeno : -21-_-_- by Gourou_Vodka
17/06/2007Naselje ustvarjeno : -16 by Gourou_Vodka
17/06/2007Naselje ustvarjeno : 8 by Gourou_Vodka
17/06/2007Naselje prevzeto : ZarnakandCity by Gourou_Vodka
17/06/2007Naselje ustvarjeno : -13* by Gourou_Vodka
17/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by xobic
17/06/2007Naselje ustvarjeno : -12 by Gourou_Vodka
17/06/2007Naselje ustvarjeno : -15- by Gourou_Vodka
17/06/2007Naselje prevzeto : {69} /SûzûKä/ by dodkk
17/06/2007Prevzete vasi : 22. U by Celdur
17/06/2007Prevzete vasi : 12. A by Celdur
16/06/2007Naselje prevzeto : D5/ Åldkbaal 2Ø by Antivirus
16/06/2007Naselje prevzeto : E1/autre coté 1 by Skilledou
16/06/2007Naselje prevzeto : E5/ ÅtatØuin by Antivirus
16/06/2007Naselje ustvarjeno : Atom9 by pitboule
16/06/2007Naselje prevzeto : Pfitum by Gerard Lambert
16/06/2007Naselje prevzeto : angel-of-midgard11 by sobaka
14/06/2007Naselje prevzeto : E4/ Chalut {PB} by Antivirus
14/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by zeen
14/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by zeen
14/06/2007Naselje prevzeto : D4/kroger by Antivirus
14/06/2007Naselje ustvarjeno : Z1 by pitboule
14/06/2007Naselje ustvarjeno : Z2 by pitboule
14/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Gourou_Vodka
14/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Gourou_Vodka
14/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Gourou_Vodka
14/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Gourou_Vodka
14/06/2007Naselje ustvarjeno : .yangvaurayatemoslix by nico76
14/06/2007Naselje prevzeto : {68} #WäiKiki# by dodkk
14/06/2007Naselje ustvarjeno : hidden, not there by Clad`
14/06/2007Naselje ustvarjeno : CHAMBERTIN2007 by MASM2000
14/06/2007Naselje prevzeto : G8/Vatican by onyx
14/06/2007Naselje ustvarjeno : ***IXION by kamui
14/06/2007Prevzete vasi : [91] Dublin™† by brave mec
13/06/2007Naselje prevzeto : E1/Harry {PB}Ø by Skilledou
13/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kaiser sauze
13/06/2007Naselje prevzeto : {67} +°Tødäi°+ by dodkk
12/06/2007Naselje prevzeto : {66}†~Käämeløt~† by dodkk
12/06/2007Prevzete vasi : (15) by Samael
12/06/2007Prevzete vasi : (01)nico 1er du nom by Samael
12/06/2007Prevzete vasi : (11) by Samael
12/06/2007Prevzete vasi : (12) by Samael
12/06/2007Prevzete vasi : (10) by Samael
12/06/2007Prevzete vasi : (07) by Samael
11/06/2007Naselje ustvarjeno : Z9 by eiztheir
11/06/2007Naselje ustvarjeno : cloclo2004-16 by cloclo2004
11/06/2007Prevzete vasi : touropolis by Aqwa
11/06/2007Prevzete vasi : LODM4 by eiztheir
11/06/2007Prevzete vasi : LODM2 by eiztheir
11/06/2007Prevzete vasi : [38] Ballan-Miré™ by brave mec
10/06/2007Naselje prevzeto : E7/ Coloquinte by Antivirus
10/06/2007Naselje prevzeto : E2/ Hunpiaisivuplé by Antivirus
10/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kaiser sauze
10/06/2007Naselje prevzeto : 1 A /†Folon1 by Skilledou
10/06/2007Naselje prevzeto : G6/Fantastic Villa by brave mec
09/06/2007Naselje prevzeto : 0-A-.Rasta^^la by Skilledou
09/06/2007Naselje prevzeto : Bruggs by kaiser sauze
09/06/2007Naselje prevzeto : dirouf by xobic
09/06/2007Prevzete vasi : angel-of-midgard12 by Aqwa
09/06/2007Prevzete vasi : [81] Mel Gipson™† by brave mec
09/06/2007Prevzete vasi : S Tom Cruise IIo by Celdur
08/06/2007Naselje prevzeto : [36] Dublin by bolof
08/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by splashis
08/06/2007Prevzete vasi : 2 B-le lézard 1 by Skilledou
07/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by bolof
07/06/2007Naselje prevzeto : Z1 by eiztheir
07/06/2007Naselje prevzeto : 1 B /†Folon by Skilledou
07/06/2007Naselje ustvarjeno : MOULIS2007 by MASM2000
07/06/2007Naselje prevzeto : [95] Zenders † by brave mec
07/06/2007Naselje ustvarjeno : 01.10 As Heire by eorl of rohan
05/06/2007Naselje prevzeto : [67]Saya Thanks by basil
05/06/2007Naselje prevzeto : [94] Alexska™† by brave mec
05/06/2007Naselje prevzeto : 0 by kaiser sauze
05/06/2007Naselje prevzeto : Le village de Seyar by sobaka
05/06/2007Naselje prevzeto : cerouf by xobic
05/06/2007Naselje ustvarjeno : ~ Edora ~ by imusam
05/06/2007Naselje ustvarjeno : ~ Jumper ~ by imusam
05/06/2007Naselje prevzeto : [65]Jason1 by basil
05/06/2007Prevzete vasi : *a3.dillinger* by nico76
04/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by zeen
04/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kaiser sauze
04/06/2007Naselje prevzeto : kebab 6 by pitboule
04/06/2007Naselje prevzeto : Kebab F by pitboule
04/06/2007Naselje prevzeto : [24] by xobic
04/06/2007Naselje ustvarjeno : [43] Star001 by bolof
03/06/2007Naselje prevzeto : kebab Nemesis by pitboule
03/06/2007Naselje prevzeto : Kebab 0 by pitboule
03/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Rikja Hardu
03/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by skipper
02/06/2007Naselje prevzeto : Nouveau village by dodkk
01/06/2007Naselje prevzeto : G7/ Repére ØRA by xobic
01/06/2007Naselje ustvarjeno : [N32]Xobic by xobic
31/05/2007Naselje prevzeto : {64}~Grêên_Drägøn~ by dodkk
30/05/2007Naselje prevzeto : {63}#~Êlt Tøwn~# by dodkk
30/05/2007Naselje ustvarjeno : - cloclo2004-09h by cloclo2004
30/05/2007Naselje ustvarjeno : ¤ULTIMؤ 1.3™ by triton
30/05/2007Naselje prevzeto : Le village de jaebar by Aqwa
30/05/2007Naselje ustvarjeno : 1- Carvahall by Ledieujc
29/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kriek
29/05/2007Naselje prevzeto : {62}§°LêsTøwêr°§ by dodkk
29/05/2007Naselje prevzeto : [93] Bléré™ by brave mec
29/05/2007Naselje prevzeto : D8.ÅAblØuxØ by Bohort
29/05/2007Naselje prevzeto : D7.ÅPadbol by Bohort
29/05/2007Naselje ustvarjeno : En mémoire 2 by Bohort
29/05/2007Naselje ustvarjeno : en mémoire by Bohort
29/05/2007Naselje prevzeto : H_1 by linoleum
29/05/2007Naselje prevzeto : H_2 by linoleum
29/05/2007Prevzete vasi : (04) by Samael
28/05/2007Naselje prevzeto : C.... Aieee by basil
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kriek
28/05/2007Naselje prevzeto : D6.TroubéhanØ by Bohort
28/05/2007Naselje prevzeto : G_1 by linoleum
28/05/2007Naselje prevzeto : G_2 by linoleum
28/05/2007Naselje prevzeto : Oshimaï Mura III by Tyranax
28/05/2007Naselje prevzeto : Oshimaï Mura I by Tyranax
28/05/2007Naselje prevzeto : Oshimaï Mura II by Tyranax
27/05/2007Naselje prevzeto : {61} ^Høly Ärm^ by dodkk
27/05/2007Naselje prevzeto : [92] Versailles by brave mec
27/05/2007Naselje prevzeto : 25. missile kebab by eiztheir
27/05/2007Naselje prevzeto : 22.tabasco kebab by eiztheir
27/05/2007Naselje prevzeto : kebab 2 by pitboule
27/05/2007Naselje prevzeto : kebab 4 by pitboule
27/05/2007Naselje prevzeto : kebab 3 by pitboule
27/05/2007Naselje prevzeto : kebab 1 by pitboule
27/05/2007Naselje prevzeto : *-...2 B-frite kebab by Skilledou
27/05/2007Naselje prevzeto : 17.rabbit kebab by kamui
27/05/2007Naselje prevzeto : 24. golbut kebab by kamui
27/05/2007Naselje prevzeto : 10. forever kebab by nico76
27/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kriek
27/05/2007Naselje prevzeto : angel-of-midgard12 by Aqwa
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kriek
26/05/2007Naselje prevzeto : touropolis by Aqwa
25/05/2007Naselje prevzeto : [62]Séville by basil
25/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by lefoudujeu2
25/05/2007Naselje prevzeto : [63]Chelsea by basil
25/05/2007Prevzete vasi : Nouveau village by kamui

81 prises de villages
58 colonisations
39 pertes de villages


Nazaj