แบบจำลองการรบ

Attacker

Romans
Teutons
Gauls

Defender

Romans
Teutons
Gauls
Nature

ประเภทการโจมตี

ปกติ
ปล้น